some refactoring, no change in performance seen
authornotaz <notasas@gmail.com>
Sat, 28 Apr 2007 18:14:50 +0000 (18:14 +0000)
committernotaz <notasas@gmail.com>
Sat, 28 Apr 2007 18:14:50 +0000 (18:14 +0000)
git-svn-id: file:///home/notaz/opt/svn/fceu@113 be3aeb3a-fb24-0410-a615-afba39da0efa

bench.txt
ncpu.S
x6502.c

index a766c8c..944a38a 100644 (file)
--- a/bench.txt
+++ b/bench.txt
@@ -5,3 +5,8 @@ fsa / fs0
 Kage 25/48
 smb 30/55
 
+--
+v03+
+smb 97-98
+bm 87-88
+kage 83-84
diff --git a/ncpu.S b/ncpu.S
index 6b68fe7..d8eb3bf 100644 (file)
--- a/ncpu.S
+++ b/ncpu.S
@@ -191,54 +191,16 @@ ldmfd sp!,{r0-r3,r12,lr}
 @@@ ¥¹¥È¥¢¤¹¤ë¤À¤±¤ÎÌ¿Îá
 
 @@@
-@@@ 16¥Ó¥Ã¥È¥¢¥É¥ì¥¹¤«¤é¥í¡¼¥É¤Î¤ß
+@@@ Read byte
 @@@
-@@@ RAM¤«¤é¤Î¥í¡¼¥É¤¬°ìÈÖ¿¤¤¤Î¤ÇÍ¥À褹¤ë
-@@@
-@@@ READ_1
-@@@ OP
-@@@ READ_2
-@@@ OP
-@@@
-@@@ ¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¦
-
-.macro READ_1
-       movs    r1, REG_ADDR, lsr #13
-       adr     lr, 9999f
-       @@ 0¤Ç¤Ê¤¤»þ¤Ï¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë¡£
-       @@ ¤Á¤ç¤Ã¤È¹©Éפ·¤Æ1¥¯¥í¥Ã¥¯¸º¤é¤¹
-       ldrne   pc, [lr, -r1, lsl #2]
-       @@ RAM¤«¤é¥í¡¼¥É
-       bic     r0, REG_ADDR, #0x1800
-       add     r0, r0, #OTOFFS_NES_RAM
-       ldrb    r0, [r0, REG_OP_TABLE]
-.endm
-
-.macro READ_2
-       .long   read_rom_byte
-       .long   read_rom_byte
-       .long   read_rom_byte
-       .long   read_rom_byte
-       .long   read_save_ram
-       .long   read_high_reg
-       .long   read_ppu_reg
-9999:
-.endm
 
 .macro READ
-       mov     r1, REG_ADDR, lsr #13
        adr     lr, 1f
-       ldr     pc, [pc, r1, lsl #2]
-       nop
-       .long   2f              @ fast path
-       .long   read_ppu_reg
-       .long   read_high_reg
-       .long   read_save_ram
-       .long   read_rom_byte
-       .long   read_rom_byte
-       .long   read_rom_byte
-       .long   read_rom_byte
-2:
+       tst     REG_ADDR, #0x8000
+       bne     read_rom_byte
+       tst     REG_ADDR, #0xe000
+       bne     read_byte
+       @ RAM
        bic     r0, REG_ADDR, #0x1800
        add     r0, r0, #OTOFFS_NES_RAM
        ldrb    r0, [r0, REG_OP_TABLE]
@@ -260,12 +222,12 @@ ldmfd sp!,{r0-r3,r12,lr}
 @@@ OP¤Ç¤Ïr3¤òÊݸ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤
 
 .macro READ_WRITE_1
-       movs    r3, REG_ADDR, lsr #13
        adr     lr, 9999f
-       @@ 0¤Ç¤Ê¤¤»þ¤Ï¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë¡£
-       @@ ¤Á¤ç¤Ã¤È¹©Éפ·¤Æ1¥¯¥í¥Ã¥¯¸º¤é¤¹
-       ldrne   pc, [lr, -r3, lsl #2]
-       @@ RAM¤«¤é¥í¡¼¥É
+       tst     REG_ADDR, #0x8000
+       bne     read_rom_byte
+       tst     REG_ADDR, #0xe000
+       bne     read_byte
+       @ RAM
        bic     REG_ADDR, REG_ADDR, #0x1800
        add     REG_ADDR, REG_ADDR, #OTOFFS_NES_RAM
        ldrb    r0, [REG_ADDR, REG_OP_TABLE]!
@@ -275,67 +237,28 @@ ldmfd sp!,{r0-r3,r12,lr}
        strb    r0, [REG_ADDR]
 .endm
 
-.macro READ_WRITE_W
-       adr     lr, 1f
-       ldr     pc, [pc, r3, lsl #2]
-       nop
-       nop
-       .long   write_ppu_reg
-       .long   write_high_reg
-       .long   write_save_ram
-       .long   write_rom_byte
-       .long   write_rom_byte
-       .long   write_rom_byte
-       .long   write_rom_byte
-1:
-.endm
-
 .macro READ_WRITE_3
-       .long   read_rom_byte
-       .long   read_rom_byte
-       .long   read_rom_byte
-       .long   read_rom_byte
-       .long   read_save_ram
-       .long   read_high_reg
-       .long   read_ppu_reg
 9999:
-       READ_WRITE_W            @ rmw first writes unmodified data
+       bl      write_byte      @ rmw first writes unmodified data
 .endm
 
 .macro READ_WRITE_4
-       READ_WRITE_W            @ and only then modified (Blaster Master)
+       bl      write_byte      @ and only then modified (Blaster Master)
 .endm
 
 @@@
-@@@ ½ñ¤­¹þ¤ß¤À¤±¤Î¾ì¹ç
+@@@ Write r0 to [addr]
 @@@
-@@@ WRITE_1
-@@@ TAIL
-@@@ WRITE_2
-@@@ TAIL
-@@@ ¤È¤¹¤ë
 
 .macro WRITE_1
        @@DEBUG_INFO
 
-       movs    r1, REG_ADDR, lsr #13
-       adr     lr, 9999f
-       ldrne   pc, [lr, -r1, lsl #2]
-       bic     REG_ADDR, REG_ADDR, #0x1800
-       add     REG_ADDR, REG_ADDR, #OTOFFS_NES_RAM
+       tst     REG_ADDR, #0xe000
+       biceq   REG_ADDR, REG_ADDR, #0x1800
+       addeq   REG_ADDR, REG_ADDR, #OTOFFS_NES_RAM
 
-       strb    r0, [REG_ADDR, REG_OP_TABLE]
-.endm
-
-.macro WRITE_2
-       .long   write_rom_byte
-       .long   write_rom_byte
-       .long   write_rom_byte
-       .long   write_rom_byte
-       .long   write_save_ram
-       .long   write_high_reg
-       .long   write_ppu_reg
-9999:
+       streqb  r0, [REG_ADDR, REG_OP_TABLE]
+       blne    write_byte
 .endm
 
 @@@
@@ -747,50 +670,34 @@ opB5:     @ LDA $nn, X
 
 opAD:  @ LDA $nnnn
        ABS_ADDR
-       READ_1
-       OP_LDA
-       CYCLE_NEXT      4
-       READ_2
+       READ
        OP_LDA
        CYCLE_NEXT      4
 
 opBD:  @ LDA $nnnn, X
        ABSX_ADDR
-       READ_1
-       OP_LDA
-       CYCLE_NEXT      4
-       READ_2
+       READ
        OP_LDA
        CYCLE_NEXT      4
 
 opB9:  @ LDA $nnnn, Y
        ABSY_ADDR
-       READ_1
-       OP_LDA
-       CYCLE_NEXT      4
-       READ_2
+       READ
        OP_LDA
        CYCLE_NEXT      4
 
 opA1:  @ LDA ($nn, X)
        INDX_ADDR
-       READ_1
-       OP_LDA
-       CYCLE_NEXT      6
-       READ_2
+       READ
        OP_LDA
        CYCLE_NEXT      6
 
 opB1:  @ LDA ($nn), Y
        INDY_ADDR
-       READ_1
-       OP_LDA
-       CYCLE_NEXT      5
-       READ_2
+       READ
        OP_LDA
        CYCLE_NEXT      5
 
-
 opA2:  @ LDX #$nn
        IMM_VALUE
        OP_LDX
@@ -810,19 +717,13 @@ opB6:     @ LDX $nn, Y
 
 opAE:  @ LDX $nnnn
        ABS_ADDR
-       READ_1
-       OP_LDX
-       CYCLE_NEXT      4
-       READ_2
+       READ
        OP_LDX
        CYCLE_NEXT      4
 
 opBE:  @ LDX $nnnn, Y
        ABSY_ADDR
-       READ_1
-       OP_LDX
-       CYCLE_NEXT      4
-       READ_2
+       READ
        OP_LDX
        CYCLE_NEXT      4
 
@@ -849,19 +750,13 @@ opB4:     @ LDY $nn, X
 
 opAC:  @ LDY $nnnn
        ABS_ADDR
-       READ_1
-       OP_LDY
-       CYCLE_NEXT      4
-       READ_2
+       READ
        OP_LDY
        CYCLE_NEXT      4
 
 opBC:  @ LDY $nnnn, X
        ABSX_ADDR
-       READ_1
-       OP_LDY
-       CYCLE_NEXT      4
-       READ_2
+       READ
        OP_LDY
        CYCLE_NEXT      4
 
@@ -896,40 +791,30 @@ op8D:     @ STA $nnnn
        OP_STA
        WRITE_1
        CYCLE_NEXT 4
-       WRITE_2
-       CYCLE_NEXT 4
 
 op9D:  @ STA $nnnn, X
        ABSX_ADDR_W
        OP_STA
        WRITE_1
        CYCLE_NEXT 5
-       WRITE_2
-       CYCLE_NEXT 5
 
 op99:  @ STA $nnnn, Y
        ABSY_ADDR_W
        OP_STA
        WRITE_1
        CYCLE_NEXT 5
-       WRITE_2
-       CYCLE_NEXT 5
 
 op81:  @ STA ($nn, X)
        INDX_ADDR
        OP_STA
        WRITE_1
        CYCLE_NEXT 6
-       WRITE_2
-       CYCLE_NEXT 6
 
 op91:  @ STA ($nn), Y
        INDY_ADDR_W
        OP_STA
        WRITE_1
        CYCLE_NEXT 6
-       WRITE_2
-       CYCLE_NEXT 6
 
 
 op86:  @ STX $nn
@@ -947,8 +832,6 @@ op8E:       @ STX $nnnn
        mov     r0, REG_X
        WRITE_1
        CYCLE_NEXT 4
-       WRITE_2
-       CYCLE_NEXT 4
 
 
 op84:  @ STY $nn
@@ -966,8 +849,6 @@ op8C:       @ STY $nnnn
        mov     r0, REG_Y
        WRITE_1
        CYCLE_NEXT 4
-       WRITE_2
-       CYCLE_NEXT 4
 
 
 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@ -1149,46 +1030,31 @@ op75:   @ ADC $nn, X
 
 op6D:  @ ADC $nnnn
        ABS_ADDR
-       READ_1
-       OP_ADC
-       CYCLE_NEXT      4
-       READ_2
+       READ
        OP_ADC
        CYCLE_NEXT      4
 
 op7D:  @ ADC $nnnn, X
        ABSX_ADDR
-       READ_1
-       OP_ADC
-       CYCLE_NEXT      4
-       READ_2
+       READ
        OP_ADC
        CYCLE_NEXT      4
 
 op79:  @ ADC $nnnn, Y
        ABSY_ADDR
-       READ_1
-       OP_ADC
-       CYCLE_NEXT      4
-       READ_2
+       READ
        OP_ADC
        CYCLE_NEXT      4
 
 op61:  @ ADC ($nn, X)
        INDX_ADDR
-       READ_1
-       OP_ADC
-       CYCLE_NEXT      6
-       READ_2
+       READ
        OP_ADC
        CYCLE_NEXT      6
 
 op71:  @ ADC ($nn), Y
        INDY_ADDR
-       READ_1
-       OP_ADC
-       CYCLE_NEXT      5
-       READ_2
+       READ
        OP_ADC
        CYCLE_NEXT      5
 
@@ -1212,46 +1078,31 @@ opF5:   @ SBC $nn, X
 
 opED:  @ SBC $nnnn
        ABS_ADDR
-       READ_1
-       OP_SBC
-       CYCLE_NEXT      4
-       READ_2
+       READ
        OP_SBC
        CYCLE_NEXT      4
 
 opFD:  @ SBC $nnnn, X
        ABSX_ADDR
-       READ_1
-       OP_SBC
-       CYCLE_NEXT      4
-       READ_2
+       READ
        OP_SBC
        CYCLE_NEXT      4
 
 opF9:  @ SBC $nnnn, Y
        ABSY_ADDR
-       READ_1
-       OP_SBC
-       CYCLE_NEXT      4
-       READ_2
+       READ
        OP_SBC
        CYCLE_NEXT      4
 
 opE1:  @ SBC ($nn, X)
        INDX_ADDR
-       READ_1
-       OP_SBC
-       CYCLE_NEXT      6
-       READ_2
+       READ
        OP_SBC
        CYCLE_NEXT      6
 
 opF1:  @ SBC ($nn), Y
        INDY_ADDR
-       READ_1
-       OP_SBC
-       CYCLE_NEXT      5
-       READ_2
+       READ
        OP_SBC
        CYCLE_NEXT      5
 
@@ -1300,46 +1151,31 @@ op35:   @ AND $nn, X
 
 op2D:  @ AND $nnnn
        ABS_ADDR
-       READ_1
-       OP_AND
-       CYCLE_NEXT      4
-       READ_2
+       READ
        OP_AND
        CYCLE_NEXT      4
 
 op3D:  @ AND $nnnn, X
        ABSX_ADDR
-       READ_1
-       OP_AND
-       CYCLE_NEXT      4
-       READ_2
+       READ
        OP_AND
        CYCLE_NEXT      4
 
 op39:  @ AND $nnnn, Y
        ABSY_ADDR
-       READ_1
-       OP_AND
-       CYCLE_NEXT      4
-       READ_2
+       READ
        OP_AND
        CYCLE_NEXT      4
 
 op21:  @ AND ($nn, X)
        INDX_ADDR
-       READ_1
-       OP_AND
-       CYCLE_NEXT      6
-       READ_2
+       READ
        OP_AND
        CYCLE_NEXT      6
 
 op31:  @ AND ($nn), Y
        INDY_ADDR
-       READ_1
-       OP_AND
-       CYCLE_NEXT      5
-       READ_2
+       READ
        OP_AND
        CYCLE_NEXT      5
 
@@ -1363,46 +1199,31 @@ op55:   @ EOR $nn, X
 
 op4D:  @ EOR $nnnn
        ABS_ADDR
-       READ_1
-       OP_EOR
-       CYCLE_NEXT      4
-       READ_2
+       READ
        OP_EOR
        CYCLE_NEXT      4
 
 op5D:  @ EOR $nnnn, X
        ABSX_ADDR
-       READ_1
-       OP_EOR
-       CYCLE_NEXT      4
-       READ_2
+       READ
        OP_EOR
        CYCLE_NEXT      4
 
 op59:  @ EOR $nnnn, Y
        ABSY_ADDR
-       READ_1
-       OP_EOR
-       CYCLE_NEXT      4
-       READ_2
+       READ
        OP_EOR
        CYCLE_NEXT      4
 
 op41:  @ EOR ($nn, X)
        INDX_ADDR
-       READ_1
-       OP_EOR
-       CYCLE_NEXT      6
-       READ_2
+       READ
        OP_EOR
        CYCLE_NEXT      6
 
 op51:  @ EOR ($nn), Y
        INDY_ADDR
-       READ_1
-       OP_EOR
-       CYCLE_NEXT      5
-       READ_2
+       READ
        OP_EOR
        CYCLE_NEXT      5
 
@@ -1426,46 +1247,31 @@ op15:   @ ORA $nn, X
 
 op0D:  @ ORA $nnnn
        ABS_ADDR
-       READ_1
-       OP_ORA
-       CYCLE_NEXT      4
-       READ_2
+       READ
        OP_ORA
        CYCLE_NEXT      4
 
 op1D:  @ ORA $nnnn, X
        ABSX_ADDR
-       READ_1
-       OP_ORA
-       CYCLE_NEXT      4
-       READ_2
+       READ
        OP_ORA
        CYCLE_NEXT      4
 
 op19:  @ ORA $nnnn, Y
        ABSY_ADDR
-       READ_1
-       OP_ORA
-       CYCLE_NEXT      4
-       READ_2
+       READ
        OP_ORA
        CYCLE_NEXT      4
 
 op01:  @ ORA ($nn, X)
        INDX_ADDR
-       READ_1
-       OP_ORA
-       CYCLE_NEXT      6
-       READ_2
+       READ
        OP_ORA
        CYCLE_NEXT      6
 
 op11:  @ ORA ($nn), Y
        INDY_ADDR
-       READ_1
-       OP_ORA
-       CYCLE_NEXT      5
-       READ_2
+       READ
        OP_ORA
        CYCLE_NEXT      5
 
@@ -1523,46 +1329,31 @@ opD5:   @ CMP $nn, X
 
 opCD:  @ CMP $nnnn
        ABS_ADDR
-       READ_1
-       OP_CMP
-       CYCLE_NEXT      4
-       READ_2
+       READ
        OP_CMP
        CYCLE_NEXT      4
 
 opDD:  @ CMP $nnnn, X
        ABSX_ADDR
-       READ_1
-       OP_CMP
-       CYCLE_NEXT      4
-       READ_2
+       READ
        OP_CMP
        CYCLE_NEXT      4
 
 opD9:  @ CMP $nnnn, Y
        ABSY_ADDR
-       READ_1
-       OP_CMP
-       CYCLE_NEXT      4
-       READ_2
+       READ
        OP_CMP
        CYCLE_NEXT      4
 
 opC1:  @ CMP ($nn, X)
        INDX_ADDR
-       READ_1
-       OP_CMP
-       CYCLE_NEXT      6
-       READ_2
+       READ
        OP_CMP
        CYCLE_NEXT      6
 
 opD1:  @ CMP ($nn), Y
        INDY_ADDR
-       READ_1
-       OP_CMP
-       CYCLE_NEXT      5
-       READ_2
+       READ
        OP_CMP
        CYCLE_NEXT      5
 
@@ -1580,10 +1371,7 @@ opE4:    @ CPX $nn
 
 opEC:  @ CPX $nnnn
        ABS_ADDR
-       READ_1
-       OP_CPX
-       CYCLE_NEXT      4
-       READ_2
+       READ
        OP_CPX
        CYCLE_NEXT      4
 
@@ -1601,10 +1389,7 @@ opC4:    @ CPY $nn
 
 opCC:  @ CPY $nnnn
        ABS_ADDR
-       READ_1
-       OP_CPY
-       CYCLE_NEXT      4
-       READ_2
+       READ
        OP_CPY
        CYCLE_NEXT      4
 
@@ -1638,10 +1423,7 @@ op24:    @ BIT $nn
 
 op2C:  @ BIT $nnnn
        ABS_ADDR
-       READ_1
-       OP_BIT
-       CYCLE_NEXT      4
-       READ_2
+       READ
        OP_BIT
        CYCLE_NEXT      4
 
@@ -2154,8 +1936,6 @@ op9C:     @ SHY $nnnn, X
        OP_SHY
        WRITE_1
        CYCLE_NEXT 5
-       WRITE_2
-       CYCLE_NEXT 5
 
 opE7:  @ ISB $nn
        ZERO_ADDR
@@ -2253,37 +2033,25 @@ opB7:   @ LAX $nn, Y
 
 opAF:  @ LAX $nnnn
        ABS_ADDR
-       READ_1
-       OP_LAX
-       CYCLE_NEXT      4
-       READ_2
+       READ
        OP_LAX
        CYCLE_NEXT      4
 
 opBF:  @ LAX $nnnn, Y
        ABSY_ADDR
-       READ_1
-       OP_LAX
-       CYCLE_NEXT      4
-       READ_2
+       READ
        OP_LAX
        CYCLE_NEXT      4
 
 opA3:  @ LAX ($nn, X)
        INDX_ADDR
-       READ_1
-       OP_LAX
-       CYCLE_NEXT      6
-       READ_2
+       READ
        OP_LAX
        CYCLE_NEXT      6
 
 opB3:  @ LAX ($nn), Y
        INDY_ADDR
-       READ_1
-       OP_LAX
-       CYCLE_NEXT      5
-       READ_2
+       READ
        OP_LAX
        CYCLE_NEXT      5
 
@@ -2851,7 +2619,7 @@ read_rom_byte:
        orr     r1, r1, r1, lsr #4
        ldr     r1, [r2, r1, lsl #2]            @ if (ARead[0xfff0] == CartBR)
        cmp     r0, r1
-       bne     read_ppu_reg
+       bne     read_byte
        ldr     r2, =Page
        mov     r1, REG_ADDR, lsr #11
        ldr     r2, [r2, r1, lsl #2]
@@ -2860,9 +2628,7 @@ read_rom_byte:
 #endif
 
 
-read_ppu_reg:
-read_high_reg:
-read_save_ram:
+read_byte:
        @ must preserve r3 for the callers too
        @ TODO: check if all of saves are needed, _DB (is full needed?)
        str     REG_PC,     [REG_OP_TABLE, #(OTOFFS_NES_REGS + 0x0c)]   @ might get rebased
@@ -2895,10 +2661,7 @@ read_save_ram:
        bx      lr
 
 
-write_ppu_reg:
-write_high_reg:
-write_save_ram:
-write_rom_byte:
+write_byte:
        FLUSH_TIMESTAMP r2                      @ Blaster Master, more...
 #ifndef DEBUG_ASM_6502
        @ must preserve r0 (data) and r3 for the callers
diff --git a/x6502.c b/x6502.c
index c8c0032..dc6aab0 100644 (file)
--- a/x6502.c
+++ b/x6502.c
@@ -86,6 +86,7 @@ static INLINE uint8 RdMem(unsigned int A)
 
 static INLINE void WrMem(unsigned int A, uint8 V)
 {
+ //printf("w [%04x] %02x\n", A, V);
  if ((A&0xe000) == 0) { // RAM area (always 0-0x1fff)
   RAM[A&0x7FF] = V;
   return;